ĐĂNG KÝ KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA QUỐC TẾ - 25/1/2017: đăng ký trong hôm nay với hình thức chuyển khoản với mức học phí 25,000,000 đồng - Mời bạn gửi tin nhắn vào inbox để chúng tôi tư vấn ngay. #RYT200 #DaoTaoGiaoVienYogaQuocTe #YogaAlliance

                                                                                                                                                                                        

NEW  YEAR  GIFT  CARD

One Year  –  3  any  Classes  a  Week 

$97 each for 4 cards-package/$101 each for 3 cards-package/$105 each for 2 cards-package

able to start each card any time, by anyone

cash pay, by December 13.

     

 

Monday 11/12/17

07:15 AM – Hatha Yoga practica with Bao Anh (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:00 AM – Hatha Yoga practica with Kim Loan (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:45 AM – Soft Hatha Yoga with Breathing & Concentration with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

09:15 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang (60 min.) *50k 

09:45 AM – Vinyasa Yoga with Jiva (60 min.) *50k 

10:15 AM – Yoga Back Care with Lalita (60 min.) *100k 

10:45 AM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *100k 

11:30 AM – Power Yoga with Ai Truc (60 min.) *100k 

11:55 AM – Vinyasa Yoga with Nhu (60 min.) *100k

12:15 AM – Hatha Yoga with Gabriella (60 min.) *100k

 

02:00 PM – Yoga Balance with Ai Truc (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Yoga to Meditation with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

04:00 PM – Flow Yoga with Thy (60 min.) *50k

04:45 PM – Power Yoga with Bao (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha Yoga with Lan Anh (60 min.) *100k

05:45 PM – Vinyasa Flow Yoga with Lalita (60 min.) *100k

06:10 PM – Pranic Flow Yoga with Thuy Trang (60 min.)  *100k

06:35 PM – Gentle Vinyasa with Phuong (60 min.) *100k 

07:10 PM – Hatha Yoga with Thanh (60 min.)  *100k 

 

07:35 PM – Intermediate Ashtanga Yoga with Jiva (2 hours) **150k (15 mats available only)

08:00 PM – Intermediate Ashtanga Yoga with Nhu (90 min.) **150k (15 mats available only)

 

Tuesday 12/12/17

07:15 AM – Hatha Yoga practica with Huynh Nhu (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:00 AM – Hatha Yoga practica with Kyoko (60 min.) *50k (Japanese speaking class, free of charge to Yoga Living members)

08:45 AM – Soft Hatha Yoga with Breathing & Concentration with Daniel *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

09:15 AM – Vinyasa Yoga with Vy (60 min.)  *50k 

09:45 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang (60 min.) *50k 

10:15 AM – Hatha Yoga with Nhu (60 min.) *100k 

10:45 AM – Total Body Flow Yoga with Jiva (60 min.) *100k 

11:30 AM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *100k

11:55 AM – Gentle Hatha Yoga with Thao (60 min.) *100k

12:15 AM – Yoga Balance with Ai Truc (60 min.) *100k 

 

02:00 PM – Yoga Back Care with Lalita (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Yoga to Meditation with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

04:00 PM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *50k

04:45 PM – Sivananda Yoga with Thy (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *100k

05:45 PM – Strong Core Yoga with Nhu (60 min.) *100k

06:10 PM – Gentle Vinyasa with Phuong (60 min.) *100k

06:35 PM – Hatha Yoga with Van (60 min.) *100k

 

07:10 PM – Intermediate Hatha Yoga with Trang (90 min.) **150k (15 mats available only)

07:35 PM – Intermediate Vinyasa Yoga with Nhu (75 min.) **150k

08:00 PM – Intermediate Ashtanga Yoga with Jiva (90 min.) **150k (15 mats available only)

 

Wednesday 13/12/17

07:15 AM – Hatha Yoga practica with Bich Tram (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:00 AM – Hatha Yoga practica with Kim Loan (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:45 AM – Soft Hatha Yoga with Breathing & Concentration with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

09:15 AM – Hatha Yoga with Nhu (60 min.) *50k

09:45 AM – Vinyasa Yoga with Gabriella (60 min.) *50k

10:15 AM – Hatha Yoga with Huong Trang (60 min.) *100k

10:45 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang (60 min.) *100k 

11:30 AM – Flow Yoga with Thy (60 min.) *100k

11:55 AM – Yoga Stretch with Ai Truc (60 min.) *100k

12:15 PM – Vinyasa Yoga with Thao (60 min.) *100k 

 

02:00 PM – Hatha Yoga with Thy (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Yoga to Meditation with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

04:00 PM – Yoga for Back Care with Lalita (60 min.) *50k

04:45 PM – Flow Yoga Core & Balance with Ai Truc (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha Yoga with Lan Anh (60 min.) *100k

05:45 PM – Prana Vinyasa Yoga with Thuy Trang (60 min.) *100k 

06:10 PM – Hatha Yoga with Mai Thi (60 min.) *100k 

06:35 PM – Hatha Yoga with Lan (60 min.) *100k  

07:10 PM – Intermediate Vinyasa Yoga with Jiva (75 min.) **150k 

 

07:35 PM – Intermediate Hatha Yoga with Nhu (2 hours) **150k (15 mats available only)

08:00 PM – Intermediate Hatha Yoga with Trang (90 min.) **150k (15 mats available only)

 

Thursday 14/12/17

07:15 AM – Hatha Yoga practica with Phuong Thao (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:00 AM – Santulan Yoga with Lalita (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:45 AM – Soft Hatha Yoga with Breathing & Concentration with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

09:15 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang (60 min.) *50k 

09:45 AM – Hatha Yoga with Nhu (60 min.) *50k 

10:15 AM – Vinyasa Flow Yoga with Lalita (60 min.) *100k 

10:45 AM – Sivananda Yoga with Thy (60 min.) *100k 

11:30 AM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *100k

11:55 AM – Hatha Yoga with Huong Trang (60 min.) *100k

12:15 PM – Flow Yoga Core & Balance with Ai Truc (60 min.) *100k

 

02:00 PM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Yoga to Meditation with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

04:00 PM – Core Fit Yoga with Bao (60 min.) *50k 

04:45 PM – Yoga Back Care with Lalita (60 min.) *50k

05:15 PM – Pilates Yoga Ái Trúc  (60 min.) *100k

05:45 PM – Prana Vinyasa Yoga with Thuy Trang (60 min.) *100k

06:10 PM – Hatha Yoga with Van (60 min.) *100k

06:35 PM – Vinyasa Yoga with Lalita (60 min.) *100k

 

07:10 PM – Intermediate Ashtanga Yoga with Nhu (90 min.) **150k (15 mats available only)

07:35 PM – Intermediate Vinyasa Yoga with Jiva (75 min.) **150k

08:00 PM – Intermediate Hatha Yoga with Trang (90 min.) **150k (15 mats available only)

 

Friday 15/12/17

07:15 AM –  Hatha Yoga practica with Mai Anh (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

08:00 AM – Hatha Yoga practica with Chizuru (60 min.) *50k (Japanese speaking class, free of charge to Yoga Living members)

08:45 AM – Soft Hatha Yoga with Breathing & Concentration with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

09:15 AM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *50k

09:45 AM – Gentle Hatha Yoga with Trang (60 min.) *50k

10:15 AM – Vinyasa Yoga with Bao (60 min.) *100k 

10:45 AM – Yoga Stretch with Ai Truc (60 min.) *100k 

11:30 AM – Gentle Hatha Yoga with Thao (60 min.) *100k

11:55 AM – Hatha Yoga with Huong Trang (60 min.) *100k

12:15 PM – Yoga for Back Care with Lalita (60 min.) *100k

 

02:00 PM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Yoga to Meditation with Daniel (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

04:00 PM – Santulan Yoga with Lalita (60 min.) *50k 

04:45 PM – Vinyasa Yoga with Nhu (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha Yoga with Lan Anh (60 min.) *100k

05:45 PM – Hatha Yoga with Bao (60 min.) *100k

06:10 PM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *100k

06:35 PM – Yoga Back Care with Lalita (75 min.) *100k 

07:10 PM – Hatha Yoga with Lan (60 min.) *100k

 

Saturday 09/12/17

06:00 AM – Yoga Anatomy Workshop with Tung (03 hours) ***300k (15 mats available only)

06:05 AM – Hatha Yoga practica with Le (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

07:00 AM – Yoga Philosophy Workshop with Rakesh (03 hours) ***300k (15 mats available only)

07:30 AM – Sivananda practica (75 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

09:30 AM – Yoga Back Care with Lalita (60 min.) *50k

10:00 AM – Hatha Yoga with Lan Anh (60 min.) *50k

10:30 AM – Flow Yoga with Thy (60 min.) *50k

11:00 AM – Meditation with Daniel (60 min.) *50k

11:30 AM – Hatha Yoga with Thuy Trang (60 min.) *50k

 

12:00 PM – Yoga Philosophy Workshop with Rakesh (03 hours) ***300k (15 mats available only)

01:00 PM – Ashtanga Yoga Methodology Workshop with Jiva (04 hours) ***300k (15 mats available only)

01:30 PM – Hatha Yoga practica with Quynh (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Pragya Yoga with Lalita (60 min.) *50k

03:45 PM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *50k

04:30 PM – Hatha Yoga with Lan (60 min.) *50k 

05:15 PM – Flow Yoga with Thy (60 min.) *50k

5:55 PM – Vinyasa Yoga with Hien My (60 min.) *50k  

06:00 PM – Hatha Yoga practica with Kim Loan (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

 

Sunday 10/12/17 

06:00 AM – Yoga Anatomy Workshop with Tung (03 hours) ***300k (15 mats available only)

06:05 AM – Hatha Yoga practica with Tuyen (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

07:00 AM – Yoga Philosophy Workshop with Rakesh (03 hours) ***300k (15 mats available only)

07:30 AM – Sivananda practica (75 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

09:30 AM – Gentle Vinyasa Yoga with Phuong (60 min.) *50k

10:00 AM – Flow Yoga with Thy (60 min.) *50k

10:30 AM – Hatha Yoga with Lan Anh (60 min) *50k

11:00 AM – Hatha Yoga with Dung (60 min.) *50k

11:30 AM – Hatha Yoga with Van (60 min.) *50k

 

12:00 PM – Yoga Philosophy Workshop with Rakesh (03 hours) ***300k (15 mats available only)

01:00 PM – Hatha Yoga Methodology Workshop with Nhu (04 hours) ***300k (15 mats available only)

01:30 PM – Hatha Yoga practica with Huong (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members)

03:00 PM – Vinyasa Yoga with Van (60 min.) *50k

03:45 PM – Hatha Yoga with Thien Thanh (60 min.) *50k

04:30 PM – Vinyasa Yoga with Phuong (60 min.) *50k 

05:15 PM – Slow Moving Yoga with Thuy Trang (60 min.) *50k

05:55 PM – Hatha Yoga with Mai Thi (60 min.) *50k

06:00 PM – Hatha Yoga practica with Huynh Loan (60 min.) *50k (free of charge to Yoga Living members) 

 

*50k (or *100k) is the fee for a drop-in class (one-time entrance ticket without any membership commitment) to be paid at door; it includes one hand towel, drinking water, mat rent, shower, and all studio facilities.

** Intermediate classes are only suitable for yogis with more than 6 months of practice.

*** Workshop: drop-in fee (300k) applies for members and non-members.

 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA – KHOÁ THÁNG 12/2017

Yoga Living Academy đã đăng ký thương hiệu và quy trình đào tạo tiêu chuẩn RYT200 của Yoga Alliance USA để cung cấp khóa đào tạo này.  Chi tiết như sau:
 • Khai giảng: 26/12/2017, hoàn tất: 08/04/2018 (nghỉ Tết 20 ngày - 10 ngày trước và 10 ngày sau)
 • Ngày học: các buổi tối thứ Ba và thứ Năm (7:10-9:10), các buổi sáng thứ Bảy và Chủ Nhật (6:15-9:15)
 • Môn học: Phương pháp dạy Hatha Yoga, Phương pháp dạy Ashtanga Yoga, Ứng Dụng Thực Hành, Giải phẫu Học, Thiền & Thở
 • Học phí ưu đãi cho học viên đăng ký sớm: 20,700,000 đồng (đến 13/12), bao gồm:
  • Giáo trình và tài liệu khóa học
  • Thẻ tập Không giới hạn (All Time Unlimited, 26/12/17 - 08/04/18) trị giá 3,200,000 đồng
  • Tất cả các tiện ích của studio phục vụ trong khóa học và cho các nhu cầu thực tập sau khóa học.
  • Bằng RYT200 đăng ký chính thức với Yoga Alliance USA, có giá trị dạy thực hành đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam và quốc tế
  • Tên học viên được chính thức đăng ký vào danh sách giáo viên đạt chuẩn RYT200 của Yoga Alliance USA, làm căn cứ tiêu chuẩn cao cho bất cứ hồ sơ công việc dạy yoga nào ở phạm vi toàn cầu. Chi phí đăng ký đã bao gồm trong chi phí của khóa học này
  • Cơ hội dạy thực hành tại Yoga Living sau khi tốt nghiệp
  • Chương trình chăm sóc phát triển TTC Alumni suốt đời tại Yoga Living
                 Mời các bạn cùng ghi danh!    

zen studio with rules

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.