Post Tet Schedule

 

chúc mừng năm mới

and see you on the mat tomorrow!

Monday 19/02/18 – 19 Vo Van Tan studio

09:45 AM – Hatha w. Dung (60 min.) *50k 

10:15 AM – Vinyasa Yoga w. Thy (60 min.) *100k 

10:45 AM – Hatha w. Bao (60 min.) *100k 

11:30 AM – Power Yoga w. Bao Trinh  (60 min.) *100k 

11:55 AM – Vinyasa w. Thy (60 min.) *100k

12:15 AM – Hatha w. Nguyen (60 min.) *100k

 

04:00 PM – Yoga for Abs & Lower Body w. Thy (60 min.) *50k

04:45 PM – Power Yoga w. Bao (60 min.) *50k

05:45 PM – Santulan Yoga w. Nguyen (60 min.) *100k

06:10 PM – Pranic Flow w. Thy (60 min.) *100k

 

Tuesday 20/02/18 –  19 Vo Van Tan studio

09:45 AM – Gentle Hatha Yoga w. Lalita (60 min.) *50k 

11:30 AM – Flow Yoga w. Van (60 min.) *100k

11:55 AM – Gentle Hatha w. Nguyen (60 min.) *100k

12:15 AM – Core and Balance Yoga w. Thy (60 min.) *100k 

 

04:00 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *50k

04:45 PM – Sivananda w. Thy (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *100k

05:45 PM – Strong Core w. Nguyen (60 min.) *100k

06:15 PM – Vinyasa w. Hien My (60 min.) *100k

06:45 PM – Hatha w. Van (60 min.) *100k

 

Wednesday 21/02/18  –  19 Vo Van Tan studio

09:45 AM – Yoga for Back Care w. Lalita (60 min.) *50k

10:15 AM – Hatha Yoga w. Bao Trinh (60 min.)*100k

10:45 AM – Gentle Hatha w. Trang (60 min.) *100k 

11:30 AM – Flow Yoga w. Thy (60 min.) *100k

11:55 AM – Yoga Stretch w. Nguyen (60 min.) *100k

12:15 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *100k 

 

04:00 PM – Flow Yoga Core & Balance w. Thy (60 min.) *50k

04:45 PM – Pragya Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha w. Lan Anh (60 min.) *100k

05:45 PM – Vinyasa w. Thy (60 min.) *100k 

06:15 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *100k 

06:45 PM – Hatha w. Anh Ngo (60 min.) *100k  

 

Thursday 22/02/18  –  19 Vo Van Tan studio

09:15 AM – Gentle Hatha w. Trang  (60 min.) *50k 

10:15 AM – Pragya Yoga w. Lalita (60 min.) *100k 

10:45 AM – Hatha Yoga w. Thy (60 min.) *100k 

11:30 AM – Ashtanga for beginer w. Van (60 min.) *100k

11:55 AM – Vinyasa w. Thi Cao  (60 min.) *100k

12:15 PM – Yoga core & balance w. Thy (60 min.) *100k

 

03:00 PM – Yoga Stretching w. Thy (60 min.) *50k 

04:00 PM – Core Fit w. Bao (60 min.) *50k 

04:45 PM – Yoga for Back Care Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

05:15 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *100k

05:45 PM – Yoga Balance w. Hong (60 min.) *100k

06:15 PM – Hatha w. Van (60 min.) *100k

06:45 PM – Vinyasa w. Thien Thanh (60 min.) *100k

 

Friday 09/02/18 – 19 Vo Van Tan studio

07:15 AM – Hatha practica w. Joy (60 min.) *50k (YL members FOC)

 

09:15 AM – Hatha w. Bao Trinh (60 min.) *50k

09:45 AM – Hatha w. Trang (60 min) *50k

10:15 AM – Vinyasa Yoga w. Bao (60 min.) *100k

10.45 AM – Power Yoga w. Ai Truc (60 min.) *100k

11:30 AM – Yoga for Strength and Flexibility w. Thao (60 min) *100k

11:55 AM – Hatha w. Huong Trang (60 min.) *100k

12:15 PM – Santulan Yoga w. Lalita (60 min.) *100k

 

03:00 PM – Hatha w. Bao (60 min.) *50k

04:00 PM – Vinyasa Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

04:45 PM – Vinyasa Yoga w. Nhu (60 min.) *50k

05:15 PM – Vinyasa Yoga w. Lan Anh (60 min.) *100k

05:45 PM – Vinyasa Yoga w. Phuong (60 min.) *100k

6:15 PM – Flow Yoga w. Bao (60 min.) *100k

07.15 PM – Hatha w. Lan (60 min.) *100k

 

Saturday 10/02/18  –  19 Vo Van Tan studio

08:30 AM – Hatha practica w. Le (60 min.) *50k (YL members FOC)

 

09:30 AM – Vinyasa Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

10:00 AM – Hatha w. Lan Anh (60 min.) *50k

10:30 AM – Hatha Yoga w. Mai Thi (60 min.) *50k

11:00 AM – Hatha Yoga w. Van (60 min.) *50k

11:30 AM – Vinyasa Yoga w. Nguyen (60 min.) *50k

 

03:30 PM – Santulan Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

04:00 PM – Vinyasa Yoga w. Dung (60 min.) *50k

05:00 PM – Hatha w. Lan (60 min.) *50k 

05:30 PM – Flow Yoga w. Thy  (60 min.) *50k

 

Sunday 11/02/18  –  19 Vo Van Tan studio 

08:30 AM – Hatha practica w. Quynh (50 min.) *50k (YL members FOC)

9:30 AM – Sivananda w. Thy (75 min.) *50k

10:30 AM – Hatha w. Lan Anh (60 min) *50k

11:00 AM – Flow Yoga w. Thy (60 min.) *50k

11:30 AM – Hatha w. Van (60 min.) *50k

 

12:00 PM – TTC08 – Philosophy Workshop w. Rakesh (03 hours) **300k (15 mats available)

03:30 PM – Vinyasa w. Van (60 min.) *50k

04:00 PM – Hatha w. Thy (60 min.) *50k

04:30 PM – Vinyasa w. Phuong (60 min.) *50k

05:30 PM – Gentle Moving w. Hong (60 min.) *50k

05:55 PM – Hatha w. Mai Thi (60 min.) *50k

 

——

*50k (or *100k) is the fee for a drop-in class (one-time entrance ticket without any membership commitment) to be paid at door; it includes one hand towel, drinking water, mat rent, shower, and all studio facilities

** TTC: It’s yoga teacher training course’s class. To enter this class means you join yoga teachers-to-be with any current content in their program, and sometimes you’ll be instructed by them

*** Workshop/Special Class: flexible & different fees applied for all members and non-members

YL members FOC:  free entrance for current members of Yoga Living only

 

Monday 19/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio 

09:30 AM – Hatha Yoga w. Bao Trinh  (60 min.) *50k

10:30 AM – Hatha Yoga w. Van (60 min.) *100k

10:50 AM – Hatha Yoga w. Kim Loan (60 min.) *100k

11:20 AM – Ashtanga Yoga w. Dung (60 min.) *100k

11:50 AM – Ashtanga for Beginers w. Van (60 min.) *100k

12:00 AM – Vinyasa Yoga w. Nguyen  (60 min.) *100k

 

04:00 PM – Flow Yoga w. Dung (60 min.) *50k

04:45 PM – Hatha Yoga w. Van (60 min)*50k

05:30 PM – Vinyasa Yoga w. Dung (60 min)*100k

06:05 PM – Gentle Vinyasa w. Kim Loan (60 min.) *100k

06:30 PM – Core Fit w. Bao (60 min.) *100k

 

Tuesday 20/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio  

09:45 AM – Vinyasa Yoga w. Thy (60 min.) *100k

11:30 AM – Yoga for Back Care w. Lalita (60 min.) *100k

11:55 AM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *100k

 

04:30 PM –  Hatha  Yoga w. Bao Trinh (60 min.) *50k

05:00 PM – Yoga for Back Care w. Lalita (60 min.) *100k

05:30 PM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *100k

06:00 PM – Gentle Hatha w. Bao (60 min.) *100k

07:00 PM – Vinyasa Yoga w. Thien Thanh (60 min.) *100k

 

Wednesday 21/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio

09:30 AM – Hatha Yoga w. Huong Trang (60 min.) *50k

10:30 AM – Hatha Yoga w. Bao (60 min.) *100k

11:15 AM – Yoga for Back Care w. Lalita (60 min.) *100k

11:55 AM – Hatha Yoga w. Bao (60 min.) *100k

12:15 AM – Vinyasa Yoga w. Thi Cao (60 min.) *100k

 

04:30 PM – Vinyasa Yoga w. Bao (60 min.) *50k

05:30 PM – Hatha Flow w. Trang (60 min.) *100k

06:30 PM – Vinyasa w. Van (60 min.) *100k

 

Thursday 22/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio

08:30 AM – Santulan Yoga w. Lalita (60 min.) *50k

10:00 AM – Vinyasa Yoga w. Nin Truong (60 min.) *100k

11:30 AM – Hatha Yoga w. Huong Trang (60 min.) *100k

11:55 AM – Power Yoga w. Bao (60 min.) *100k

 

03:30 PM – Hatha Yoga w. Bao Trinh  (60 min.) *50k

05:00 PM – Vinyasa Yoga w. Nin Truong (60 min.) *50k 

05:30 PM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *100k

06:00 PM – Hatha Flow w. Trang (60 min.) *100k

06:30 PM – Vinyasa Yoga w. Huong Trang (60 min.) *100k

 

Friday 09/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio

07:00 AM – Hatha practica w. Yen (60 min.) *50k (YL members FOC)

 

08:30 AM – Hatha Yoga w. Gabriella (60 min.) *50k

09:30 AM – Santulan Yoga w. Lalita ( 60 min.) *50k

10:00 AM – Vinyasa w. Huong Trang (60 min.) *100k

10:30 AM – Yoga for Back Care w. Lalita(60 min.) *100k

11:30 AM – Strength & Balance w. Thy (60 min.) *100k

11:55 AM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *100k

 

03:30 PM – Pilates Yoga w. Ai Truc (60 min.) *50k

04:30 PM – Vinyasa Yoga w. Bao (60 min.) *50k

05:30 PM – Abs and Lower Body w. Thy (60 min.) *100k

06:00 PM – Moon Series w. Hong (60 min.) *100k

06:30 PM – Hatha Flow w. Gabriella (60 min.) *100k

07:00 PM – Hatha Yoga w. Thao (60 min.) *100k

 

Saturday 10/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio   

07:30 AM – Hatha practica w. Van Anh (60 min.) *50k (YL members FOC)

08:30 AM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *50k

09:30 AM – Vinyasa Yoga w. Thi Cao (60 min.) *50k

10:30 AM – Vinyasa Yoga w. Nin Truong (60 min.) *100k

11:00 AM – Pragya Yoga w. Lalita (60 min.) *100k

 

03:30 PM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *50k

04:30 PM – Vinyasa Yoga w. Nin Truong (60 min.) *100k

05:30 PM – Pragya Yoga w. Lalita (60 min.) *100k

06:00 PM – Gentle Vinyasa w. Nin Truong (60 min.) *100k

 

Sunday 11/02/2018  –  11B Nguyen Binh Khiem studio

07:30 AM – Hatha practica w. Hang (60 min.) *50k (YL members FOC)

 

08:30 AM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *50k

09:30 AM – Power  Yoga w. Ai Truc (60 min.) *50k

10:30 AM – Twisting w. Nguyen (60 min.) *100k

11:00 AM – Vinyasa Yoga w. Vy ( 60 min.) *100k

 

03:30 PM – Hatha Yoga w. Lan Anh (60 min.) *50k

04:30 PM – Flow Yoga w. Dung (60 min.) *50k

05:30 PM – Vinyasa Yoga w. Thy (60 min.) *100k

 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA – KHOÁ THÁNG 03/2018

Yoga Living Academy đã đăng ký thương hiệu và quy trình đào tạo tiêu chuẩn RYT200 của Yoga Alliance USA để cung cấp khóa đào tạo này.  Chi tiết như sau:
 • Khai giảng: 05/03/2018, hoàn tất: 01/07/2018 (nghỉ 4 ngày dịp lễ mồng 10/3, 30/4 và 1/5)
 • Ngày học: các buổi tối thứ Hai và thứ Tư (7:00-9:00), các buổi sáng thứ Bảy và Chủ Nhật (7:00-9:00)
 • Môn học: Phương pháp dạy Hatha Yoga, Phương pháp dạy Ashtanga Yoga, Ứng Dụng Thực Hành, Giải phẫu Học, Thiền & Thở
 • Học phí ưu đãi cho học viên đăng ký sớm: 26,000,000 đồng (đến 22/02/2018), bao gồm:
  • Giáo trình và tài liệu khóa học.
  • Thẻ tập Không giới hạn (All Time Unlimited, 05/03/18 - 01/07/18) trị giá 3,020,000 đồng.
  • Giới hạn 15 học viên một khóa.
  • Tất cả các tiện ích của studio phục vụ trong khóa học và cho các nhu cầu thực tập sau khóa học.
  • Bằng RYT200 có đăng ký bản quyền thương hiệu với Yoga Alliance, có giá trị dạy thực hành đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam và quốc tế
  • Tên học viên có thể được chính thức đăng ký vào danh sách giáo viên đạt chuẩn RYT200 của Yoga Alliance USA, làm căn cứ tiêu chuẩn cao cho bất cứ hồ sơ công việc dạy yoga nào ở phạm vi toàn cầu. 
  • Cơ hội dạy thực hành tại Yoga Living sau khi tốt nghiệp.
  • Chương trình chăm sóc phát triển TTC Alumni suốt đời tại Yoga Living.
                 Mời các bạn cùng ghi danh!    

zen studio with rules

Xin cân nhắc kỹ càng các quy định trước khi tới Yoga Living, có thể bạn sẽ mất thời gian, tiền bạc và năng lượng vì Yoga Living không phù hợp. Chúng ta có các quy định không thương lượng như sau:

- tới studio sớm ít nhất 3 phút để vào lớp đúng giờ

- yên lặng trong lớp tập/không mang theo các thiết bị điện tử hay bất cứ đồ đạc nào vào lớp

- chỉ rời lớp khi người hướng dẫn kết thúc bài tập

Khách hàng không phải là thượng đế ở Yoga Living! Hội viên, giáo viên và nhân viên tất cả đều bình đẳng như nhau khi áp dụng quy định chung trên. Không có phân biệt về tuổi, giới tính, quốc tịch hay bất cứ lý do cá nhân nào.

Studio chỉ sử dụng tiếng Anh. Giá trị minh bạch phương Tây cũng được đề cao. Những người lè phè, có ý thức văn minh nơi công cộng kém, ồn ào xấu xí không được chào đón ở Yoga Living!

- at least 3 minutes early arrival, to enter class before its start

- no phone/ quiet, no belongings in classroom

- no early departure

Yoga Living is a boutique community where we remain small, to be cosy and trustworthy for our members. A zen lifestyle we are living may be boring, but delight few people!

We are not designed for everyone, please consider our studio rules before coming.